Nếu bạn muốn check thông tin vị trí (Location data) bằng Javascript,  bạn chỉ cần thực hiện như sau:

navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(location) {
  console.log(location.coords.latitude);  // Vĩ độ
  console.log(location.coords.longitude); // Kinh độ
  console.log(location.coords.accuracy);  // Tính chính xác
});

Đoạn codes Javascript trên sử dụng API data của Geolocation API, bạn có thể vào địa chỉ này để tham khảo thêm.

Chúc bạn thành công.

 

Z-Kiwi

Cùng chủ đề