Thư mục ActionScript

Gọi hàm Javascript từ file flash dùng ActionScript

ActionScript

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ActionScript 2 và 3(AS2 – AS3) để gọi một hàm(Function) hoặc 1 lệnh JavaScript từ file flash. ActionScript 3: Đầu tiên bạn cần tạo một hàm JavaScript mà bạn muôn gọi ra, ví dụ: <script> function showAlert() { window.alert(‘Hi, Everyone!’); } </script> Tiếp theo bạn sử dụng đoạn ActionScript sau để…

23.09.2013 0