Thư mục Back to top

Hướng dẫn tạo nút lên đầu trang(back to top) cho trang web

HTML Jquery

Có nhiều website có nội dung quá nhiều trên một trang, khiến việc di chuyển trở lên đầu trang khi đã xem hết nội dung trở nên khó khăn hơn. Để khắc phục điều này ta chỉ cần tạo ra một nút di chuyển, khi người truy cập đã xem hết nội dung và muốn di chuyển lên đầu trang…

24.08.2013 0