Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of congtunhangheo
congtunhangheo 5 years trước

Ai biết chỉ giúp mình. Thanks

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of 27thang3
27thang3 5 years trước

1 kcal = 1 Calorie = 1000 calories

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.