Viewing 1 post (of 1 total)
Profile photo of Nguyễn Việt Anh

Bài 1 : Tìm GTNN của (x^2+x+1)^2
Bài 2 : Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh AB,CD lần lượt lấy các điểm M,N sao cho AM=DN.Đường trung trực của BM lần lượt cắt các đường thằng MN và BC tại E và F
CMR:
a. E và F đối xứng qua AB
b. Tứ giác MEBF là hình thoi
c. Hình bình hành ABCD phải có thêm điều kiện gì để tứ giác BCNE là hình thang cân

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.