Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of princehai
princehai 4 years trước

chào mọi người, mình có vấn đề thế này chưa giải quyết được..

<!--Script ảnh minh họa-->
  <script type="text/javascript" >  
  (function($) { 
    $(document).ready(function() { 
      $('#anhmh').live('change', function(){ 
        $("#preview").html('');
        $("#preview").html('<img src="/football_ticket/webroot/img/loader.gif" alt="Uploading...."/>').fadeIn(250);
        $("#FootballmatchesAddForm").ajaxForm({
          target: '#preview'}).submit();
      });
    }); 
    })(jQuery);
  </script>

bên dưới có input của ảnh minh họa như sau :

đây là trang “add.ctp”

<?php echo $this->Form->create('Footballmatch'); ?>
<?php echo $this->Form->input('AnhMH', array('type'=>'file', 'label'=>'Ảnh minh họa', 'name'=>'data[Footballmatch][AnhMH]', 'id'=>'anhmh')); ?>
  <div id='preview'></div>
<?php 
    echo $this->Form->submit(__('Thêm mới',true), array('name'=>'themmoi')); 
    echo $this->Form->end();
?>

ý mình là khi người dùng chọn 1 ảnh minh họa thì nó sẽ upload ảnh lên server luôn rồi hiện ra ngay lập tức ở #preview (cái này làm được rồi).
Còn click vào submit “themmoi” thì insert dữ liệu, insert xong redirect sang trang index nhưng nó lại đem toàn bộ trang index bỏ vào cái #preview luôn.
Ai biết cách khắc phục thì giúp mình với nha..

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Admin
Admin 4 years trước

dể mà nếu ko muốn load trang index vào trong khung đó thì viết lại code trả về giá trị nào đó ví dụ bằng 1 thì redirect về trang chủ vậy thôi

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Mình nghĩ bạn có chút thiếu sót trong phần submit và redirect. Lỗi của bạn xẩy ra như vậy là do bạn chưa ràng buộc trong việc submit và redirect. Tương tự như 1 bạn đã trả lời, bạn nên gáng cho nó 1 giá trị khi submit hoàn tất hoặc chưa hoàn tất. Ví dụ nếu submit insert hoàn tất thì mới redirect về trang chủ.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.