Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of kimzongu
kimzongu 5 years trước

Cho mình hỏi cách gắn nút google+ vào website hoặc blog?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of AnhKhoa
AnhKhoa 5 years trước

Rất đơn giản bạn chỉ cần thêm dòng code sau vào đầu trang <head>:

<script type=”text/javascript” src=”http://apis.google.com/js/plusone.js”></script>

Sau đó gắn nút google+ vào vị trí bạn muốn nó xuất hiện:

<g:plusone></g:plusone>

Bạn có thể tham khảo một số tùy biến nút google+ tại đây: https://developers.google.com/+/plugins/+1button/?hl=vi

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.