Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Vắng bóng
Vắng bóng 4 years trước

Câu này có sai không vậy mọi người?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Fillien
Fillien 4 years trước

very là từ chỉ mức độ nên chỉ bổ nghĩa cho tính từ và phó từ (adj và adv). Còn like trong câu này là động từ (verb) nên không bổ nghĩa như vậy dc. Phải là I like you very much

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.