Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of 10MTH
10MTH 4 years trước

Em muốn tắt luôn chức năng click chuột phải khi ở trên trang web của em thì làm thế nào? Mọi người chỉ giúp em nhé! Thanks!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of NguyenThanhLe
NguyenThanhLe 4 years trước

Ban thêm oncontextmenu="return false;" vô thẻ boby của html trang web là đc bạn à

<body oncontextmenu="return false;"> 
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.