Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Lâm
Lâm 4 years trước

mình thấy có các điểm ưu tiên về vùng và về đối tượng thì các điểm này có được cộng dồn không? điểm ưu tiên tối đa được cộng là bao nhiêu?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Profile photo of Trung
Trung 4 years trước

các điểm này được cộng dồn bạn nhé. Tối đa của cộng ưu tiên theo đối tượng là 2 điểm, tối đa của ưu tiên theo khu vực là 1.5 điểm, vậy 1 thí sinh ĐKDT ĐH, CĐ có thể được cộng điểm ưu tiên tối đa là 3.5 điểm.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.