Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Quốc
Quốc 4 years trước

Mình có 1 thẻ div và thẻ div đó được css như sau:

#mydiv{background: url(../images/mypics.jpg) no-repeat center center;

Vậy có cách nào mình lấy được cái đường dẫn hình là ../images/mypics.jpg ra ko?

Bác nào biết dùng jquery chỉ giúp em :) Thanks

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Bạn có thể sử dụng đoạn jquery sau:

$("#mydiv").click(function() {
    var bg = $(this).css('background-image');
    bg = bg.replace('url(','').replace(')','');
    alert(bg);
  });

Đoạn jquery trên thực hiện lấy đường dẫn hình background của thẻ div đó và show lên dưới dạng 1 thông báo khi bạn click vào thẻ div đó.
Sau khi có giá trị bg bạn có thể dùng giá trị này cho ứng dụng bạn muốn :) chúc thành công!

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.