Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of kimzongu
kimzongu 5 years trước

Làm cách nào gọi một hàm javascript vào trong flash bằng action script?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of leenguyen
leenguyen 5 years trước

Bạn sử dụng code sau:

import flash.external
import flash.events.Event;

button1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, buttonHandle);

function buttonHandle(event:MouseEvent)
{
ExternalInterface.call("showMessage");
}

Javascript:

function showMessage()
{
    alert("Hi from flash");
}
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of kimzongu
kimzongu 5 years trước

Cảm ơn bạn rất nhiều !

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Admin
Admin 4 years trước

rất tốt, được đấy

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.