Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Simmy
Simmy 4 years trước

Cho mình hỏi là làm tròn điểm khi thi ĐH sẽ được tiến hành như thế nào? Sẽ làm tròn theo môn hay làm tròn 3 môn?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Simmy
Simmy 4 years trước

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ thì không làm tròn điểm ở từng môn thi mà chỉ làm điểm tổng của 3 môn thi.
Việc làm tròn này sẽ do máy tính tự động quy đổi theo nguyên tắc lẻ 0,25-0,5 đuợc làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75-1 được làm tròn thành 1 điểm.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of pichy
pichy 4 years trước

theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ thì không làm tròn điểm ở từng môn thi mà chỉ làm điểm tổng của 3 môn thi.
Việc làm tròn này sẽ do máy tính tự động quy đổi theo nguyên tắc lẻ 0,25-0,5 đuợc làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75-1 được làm tròn thành 1 điểm.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.