Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Mr.Lonely
Mr.Lonely 4 years trước

Em hỏi thêm cái vụ jquery. Như thế này ạ: em có 1 cái list sử dụng ul và li, em muốn lấy ra cái thẻ có chiều cao lớn nhất trong list đó để gáng chiều cao đó cho tất cả các thẻ li còn lại. Bác nào pro chỉ giúp em ạ. Thanks so much! :D

html:

<ul class="ul_class">
  <li>a</li>
  <li>b</li>
  <li>c</li>
  <li>d</li> 
  <li>e</li>
</ul>
Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Bạn sử dụng Jquery để lấy ra, bạn làm như sau:

var max = 0;
$('.ul_class li').each(function(){
  var h = $(this).height();
  if(h > max)
    max = h;
});
$('.ul_class li').height(max);

Đoạn jquery trên sẽ thực hiện 1 vòng lập để lọc các thẻ li, lấy chiều cao lớn nhất của các thẻ li đó và cuối cùng là thay thế chiều cao của tất cả các li bằng chiều cao của thẻ li có chiều cao lớn nhất mà vòng lập lấy ra đc. Thật đơn giản :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.