Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of shadow_đau nhẹ

thếy chữ đó hoài màk hk pík nghĩa

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (30 đánh giá)
Profile photo of mnifubil
mnifubil 4 years trước

Hình như là viết tắt của từ “sao không” thì phải :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (9 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.