Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Jerry
Jerry 5 years trước

Mọi người cho mình hỏi cái này. Mình có 1 danh sách gồm nhiều checkbox, mình muốn tạo 1 cái nút hoặc checkbox để khi chọn hay click vào nó thì tất cả các checkbox trong danh sách đều được chọn. Bác nào biết chỉ giúp, dùng jquery, php hay java script cũng đc. Thanks

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Quốc
Quốc 5 years trước

Dùng jquery để đưa vào là được bạn à.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 5 years trước

Bạn sử dụng theo code bên dưới :)

HTML code:

<table id="listcheck" border="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td><label>
     <input type="checkbox" name="cid[]" value="10" />
     Checkbox 01</label></td>
   <td><label>
     <input type="checkbox" name="cid[]" value="11" />
     Checkbox 02</label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><label>
     <input type="checkbox" name="cid[]" value="27" />
     Checkbox 03</label></td>
   <td><label>
     <input type="checkbox" name="cid[]" value="28" />
     Checkbox 04</label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><label>
     <input type="checkbox" name="cid[]" value="29" />
     Checkbox 05</label></td>
   <td><label>
     <input type="checkbox" name="cid[]" value="12" />
     Checkbox 06</label></td>
  </tr>
   <td><label class="ticky">
     <input type="checkbox" id="checkall" name="checkall" />
     Checkbox select all</label></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Jquery code

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  $(function (){
    $("#checkall").click (function () {
      var checkedStatus = this.checked;
      $("#listcheck tbody tr").find(":checkbox").each(function () {
        $(this).prop("checked", checkedStatus);
      });
    });
  });
</script>
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.