Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Nguyễn Long
Nguyễn Long 4 years trước

Mọi người cho mình hỏi cách tạo nút trở lại trang trước trong HTML như thế nào? Mình muốn đặt nút này ở cuối bài viết và khi người ta xem xong thì click vào để trở về trang trước đó. Mình mới làm web, bạn nào biết chỉ giúp :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (8 đánh giá)
Profile photo of The Cat
The Cat 4 years trước

Bạn làm như sau:
1. Tạo 1 hàm javascript:

function goback() {
    history.back(-1)
}

2. Gọi hàm đó ra khi click vào link.

<a href='javascript:goback()'>Quay lại trang trước</a>
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (9 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Bạn có thể dùng 1 trong 2 cách sau:
1. Đơn gian và nhanh nhất là tạo 1 cái nút như bên dưới:

 <input type="button" value="Quay lại trang trước" onclick="history.back(-1)" />

hoặc:

<a href='javascript:history.go(-1)'>Quay lại trang trước</a>

2. Sử dụng PHP HTTP_REFERER:

<?php
  $url = htmlspecialchars($_SERVER['HTTP_REFERER']);
  echo "<a href='$url'>Quay lại trang trước</a>"; 
?>
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (8 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.