Viewing 1 post (of 1 total)
Profile photo of Hoang Nguyen Viet

giúp với
Giả sử kiểm tra môn tin học của một lớp có n học sinh được cho bởi n biến số thực a(1), a(2), ….., a(n), trong đó a(i) là điểm kiểm tra của học sinh thứ i, với i=1,2,…,n. Hãy tính điểm trung bình của cả lớp.
a. Xác định input, output của bài toán
b. Mô tả thuật toán giải bài(viết cho mìh thuật toán lun nhé)

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.