Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of TheLoc
TheLoc 5 years trước

Cả nhà có ai biết cách dùng vòng lặp trong Jquery ko? Mình dùng Jquery phiên bản 1.7.2 hoặc mới hơn. Thanks for helps!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheOneAndOnly
TheOneAndOnly 5 years trước

Trong Jquery mình thấy vòng lập dùng each() là tiện nhất.
Bạn dùng như dưới đây

$('div.container').each(function(){
    if($('div.container').text() == "")
          $(this).text('blablabla!');
    });

Vòng lập này sẽ tìm đối tượng là thẻ div có class là “container” có nội dung rỗng(ko có nội dung) để đưa đoạn text “blablabla” vào trong những thẻ div này.. Vòng lập này sẽ kiểm tra ở tất cả các thẻ div có class là “container”

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.